Uprawnienia AC

Uprawnienia Agenta celnego

Zrób to z nami.

Jesteśmy placówką oświatową wpisaną do rejestru podmiotów z systemu oświaty

RSPO:   278916

REGON:  520186491

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu zgodne z MEN.

Wzór zaświadczenia ukończenia kursu Agent celny

Wzór zaświadczenia ukończenia kursu Agent celny

Wszelkie informacje zamieszczone poniżej pochodzą ze strony Krajowej Administracji Skarbowej

Wpis na listę agentów celnych
Na listę agentów celnych wpisuje się, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1880 i 1948), osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

4) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

W celu uzyskania wpisu na listę agentów celnych należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie zawierający:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania i adres do korespondencji;

3) numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego – w przypadku uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uzyskanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Do wniosku o wpis na listę agentów celnych należy dołączyć:

1) oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych jednego z poniższych dokumentów:

› odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego oraz suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni - o ile zostały wydane,

albo

› świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie,

lub

› dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych;

2) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie braku skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe – w oryginale sporządzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Wpis na listę agentów celnych obejmuje:

1) numer i datę wpisu;

2) imię i nazwisko.

 

Wniosek o wpis na listę agentów celnych należy wysłać na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

ul. Felińskiego 2B

01-513 Warszawa

Można też uzyskać więcej informacji ze strony bizes.gov.pl

Zobacz na stronie

www.podatki.gov.pl   przejdź

www.biznes.gov.pl     przejdź  

www.finanse-arch.mf.gov.pl    przejdź 

www.mazowieckie.kas.gov.pl  przejdź